หน่วยการเจ้าหน้าที่และกิจการพิเศษ : งานธุรการ  
  
โทร.023108083    
 
หัวหน้าหน่วย
นายสุบิน  ทองดีเจริญ

              หน่วยการเจ้าหน้าที่และกิจการพิเศษ มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับ การบริหารงานทั่วไป การเลื่อนระดับ
การบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง การจัดทำบัญชีเงินเดือน การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติและข้อมูลการลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม การดูงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ
การพัฒนาบุคลากร และจัดทำสัญญาต่าง ๆ และการดำเนินการโครงการพิเศษต่าง ๆ