ประกันคุณภาพการศึกษา      

การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR)

          แผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี  (พ.ศ. 2563 – 2565)

          รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปี กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          KPI Template  ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองอาคารสถานที่  สำนักงานอธิการบดี 
          (รอบ 12 เดือน)

          แนวปฏิบัติที่ดี การให้บริการบำรุงรักษา และซ่อมรถยนต์