Get Adobe Flash player

หน่วยงานภายในกองอาคารสถานที่

ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ภาระงานกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี

เกี่ยวกับกองอาคารสถานที่

แผนบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

         เป็นแผนบริหารเพื่อให้การดำเนินการของหน่วยงานสำมารถดำเนินการได้อย่ำงต่อเนื่องหรือต่อไปนี้จะเรียกว่า " Business  Continuity  Plan  (BCP) "   จัดทำขึ้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำมารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่ำง  ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุหรือการมุ่งร้ายต่อองค์กรโดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องหยุดการดำเนินงานหรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

ดาวน์โฟลดเป็นไฟล์ PDF คลิกที่นี่

 

 

 

          แผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
          แผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
          แผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 9 เดือน)
          แนวปฏิบัติที่ดี การติดตั้งซ่อมแซมดูแลบำรุงรักษาท่อและสุขภัณฑ์เบื้องต้น
       >KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
       >KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 9 เดือน)
 
       >KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
       >รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปี  พ.ศ. 2565
       >สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี  (พ.ศ. 2563 – 2565)


 

       >รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปี  พ.ศ. 2564
       >KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)
       >แผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
       >สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี  (พ.ศ. 2563 – 2565)

       > สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๔)
 
      > KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการของกองอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
     
 > แผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 
      > แนวปฏิบัติที่ดี การให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมโสตทัศนูปกรณ์

       > แผนบริหารงานต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
       แผนผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  รอบ ๑๒ เดือน

      

 

 

 

       ประกันคุณภาพการศึกษา      

การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR)

          แผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
          แผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
          แผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 9 เดือน)
          แนวปฏิบัติที่ดี การติดตั้งซ่อมแซมดูแลบำรุงรักษาท่อและสุขภัณฑ์เบื้องต้น
          >KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)          
          >KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 9 เดือน)
          >KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)


 

          แผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
          สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี  (พ.ศ. 2563 – 2565)
          รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปี กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
          KPI Template  ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองอาคารสถานที่  สำนักงานอธิการบดี 
          (รอบ 12 เดือน)
          แนวปฏิบัติที่ดี การให้บริการบำรุงรักษา และซ่อมรถยนต์

          รายงานการวิจัยเรื่อง : ความคิดเห็นของบุคลากรในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          รายงานการวิจัยเรื่อง : การมีส่วนร่วมในการบริหารงานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          รายงานการวิจัยเรื่อง : The Participation in Management and the Organizational Commitment of Academic-Support Personnel at Ramkhamhaeng University

          รายงานการวิจัยเรื่อง : การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากรกองอาคารสถานที่

          รายงานการวิจัยเรื่อง : บรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรกองอาคารสถานที่

          รายงานการวิจัยเรื่อง : ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองอาคารสถานที่  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง