โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ขอใช้สถานที่

วันเสาร์ที่  ๑๗  เมษายน  ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.

 

อาคารเวียงผา (VPB) ๒๐๑, ๓๐๑, ๓๐๒, ๔๐๑, ๔๐๒
อาคารเวียงคำ (VKB) ๓๐๑, ๔๐๑, ๕๐๑, ๕๐๒
อาคารกงไกรลาศ (KLB) ๒๐๑, ๓๐๑, ๔๐๑, ๕๐๑
อาคารศิลาบาตร (SBB) ๒๐๑, ๔๐๑, ๕๐๑, ๕๐๒

จำนวน ๖,๐๐๐ คน

  

ในวันเวลาดังกล่าวการจราจรภายในมหาวิทยาลัยหนาแน่น
ควรหลีกเลี่ยงการนำรถยนต์เข้ามาภายในมหาวิทยาลัย
และควรเผื่อเวลาในการเดินทาง